Notariusz dr Marta Bednarek

24 355 66 55 / 607 919 797

sekretariat@notariuszkutno.pl

Wymagane Dokumenty

Osoby Fizyczne

Osoby Prawne

 • imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, ewentualnie adres do doręczeń, stan cywilny

 

 • w przypadku innego niż ustawowy małżeński ustrój majątkowy – dokument będący podstawą wprowadzenia umownej lub przymusowej rozdzielności majątkowej lub wyrok rozwodowy (wypis aktu notarialnego, odpis prawomocnego wyroku sądu)

 

 • w przypadku działania przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo,

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), numery REGON i NIP – jeśli nie wynikają z odpisu z KRS, ewentualnie adres do doręczeń,

 

 • dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania,

 

 • uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy spółki) wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna;

Dane identyfikacyjne niezbędne przy akcie:

Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia

(np. sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) lokalu stanowiącego odrębną własność:

 

 • numer księgi wieczystej

 

 • podstawa nabycia np. akt notarialny czy postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku

 

 • jeśli lokal został nabyty w drodze spadku albo darowizny po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że uregulowany został odnośnie do niego obowiązek podatkowy w zakresie podatków od spadków i darowizn

 

 • wypis z rejestru lokali ze starostwa lub urzędu miasta z adnotacją, że jest on przeznaczony do celów wieczystoksięgowych

 

 • wypis z rejestru (kartoteki) budynków ze starostwa lub urzędu miasta z adnotacją, że jest on przeznaczony do celów wieczystoksięgowych

 

 • wypis z rejestru gruntów ze starostwa lub urzędu miasta z adnotacją, że jest on przeznaczony do celów wieczystoksięgowych

 

 • numer księgi wieczystej, jeśli została założona

 

 • podstawa nabycia np. akt notarialny, postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, przydział lokalu wydany przez spółdzielnię czy umowa ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 

 • jeśli prawo zostało nabyte w drodze spadku albo darowizny po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że uregulowany został odnośnie do niego obowiązek podatkowy w zakresie podatków od spadków i darowizn

 

 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, z którego będzie wynikać, że zbywca posiada spółdzielcze własnościowe prawo będące przedmiotem umowy

 

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu w opłatach eksploatacyjnych

 

Jeśli nie została założona księga wieczysta, a pojawia się konieczność jej założenia (np. przy wpisie hipoteki), wówczas potrzebne będzie zaświadczenie ze spółdzielni dotyczące działek, na których położony jest blok, w którym znajduje się lokal będący przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

 

Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (np. sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • numer księgi wieczystej

 

 • podstawa nabycia np. akt notarialny czy postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku

 

 • jeśli nieruchomość została nabyta w drodze spadku albo darowizny po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że uregulowany został odnośnie do niego obowiązek podatkowy w zakresie podatków od spadków i darowizn

 

 • zaświadczenie z urzędu gminy (miasta) na terenie której położona jest przedmiotowa nieruchomość, z którego wynikać będzie przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bądź zaświadczenie o braku takiego planu

 

 • zaświadczenie z urzędu gminy bądź miasta o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji

 

 • zaświadczenia ze starostwa o gospodarce leśnej

 

 • wypis z rejestru gruntów ze starostwa lub urzędu miasta z adnotacją, że jest on przeznaczony do celów wieczystoksięgowych

 

 • wyrys z mapy ewidencyjnej ze starostwa lub urzędu miasta z adnotacją, że jest on przeznaczony do celów wieczystoksięgowych

 

 • ewentualnie – wypis z kartoteki budynków ze starostwa lub urzędu miasta z adnotacją, że jest on przeznaczony do celów wieczystoksięgowych

 

W przypadku nieistnienia księgi wieczystej – zaświadczenie z wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego o braku założonej księgi.

 

 

Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (np. sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) nieruchomości zabudowanych jak i niezabudowanych działek gruntu:

Podstawowe dokumenty wymagane w przypadku obciążenia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu hipoteką:

 • umowa kredytu

 

 • oświadczenie banku

 

 • zaświadczenie kredytobiorcy o ustanowieniu hipoteki bądź hipotek

 

 

Podstawowe dokumenty wymagane w przypadku sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia (APD):

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (jeżeli nie zostały złożone oświadczenia o przyjęciu/ odrzuceniu spadku i nie upłynęło 6 miesięcy od otwarcia spadku, niezbędne są 2 odpisy),

 

 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,

 

 • odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia/ małżeństwa/ zgonu spadkobierców,

 

 • nr PESEL spadkodawcy,

 

 • jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, dla których są prowadzone księgi wieczyste – numery ksiąg wieczystych.

 

 

Podstawowe dokumenty wymagane w przypadku sporządzenia testamentu:

 • dane osobowe testatora,

 

 • dane osobowe osoby lub osób powołanych do spadku,

 

 • w razie wydziedziczenia osoby z kręgu uprawnionych do zachowku – dane osobowe wydziedziczanego,

 

 • w razie ustanawiania zapisu – opis przedmiotu zapisu

 

 

Podstawowe dokumenty wymagane w przypadku sporządzenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku:

 • dane osobowe osoby przyjmującej / odrzucającej spadek,

 

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

 

 • informacje dotyczące kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych.

 

 

Podstawowe dokumenty wymagane w przypadku sporządzenia pełnomocnictwa:

 • dane osobowe mocodawcy,

 

 • dane osobowe pełnomocnika,

 

 • zakres pełnomocnictwa (jakich czynności może dokonywać pełnomocnik i na jakich warunkach),

 

 • w przypadku pełnomocnictwa szczególnego, np. do sprzedaży nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, opis przedmiotu sprzedaży (nr działki, adres, nr księgi wieczystej, powierzchnia itp.).

 

Podstawowe dokumenty wymagane w przypadku sporządzenia majątkowej umowy małżeńskiej (intercyza):

 • dane osobowe małżonków / narzeczonych,

 

 • jeżeli umowa jest zawierana w trakcie trwania małżeństwa – odpis skrócony aktu małżeństwa,

 

 • jeżeli umowa jest zawierana przed zawarciem małżeństwa – data planowanego ślubu.

.