Notariusz dr Marta Bednarek

24 355 66 55 / 607 919 797

sekretariat@notariuszkutno.pl

Opłaty

Taksa i opłaty sądowe

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo o notariacie, notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

 

Wynagrodzenie notariusza – maksymalna taksa notarialna -  w większości przypadków, liczona jest od wartości przedmiotu umowy tj.

 • do 3.000 zł - 100 zł
 • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
 • powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

 

W wielu przypadkach notariusz pobiera połowę stawki przewidzianej powyżej, m.in. przy umowach: zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Za sporządzenie testamentu notariusz pobiera opłatę w wysokości 50 zł; testamentu zawierającego dodatkowo zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;  testament zawierający zapis windykacyjny  to koszt 200 zł; odwołanie testamentu - 30 zł.

 

Koszt oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.

 

Sporządzenie protokołu i aktu poświadczenia dziedziczenia to koszt 150 zł.

 

Za sporządzenie pełnomocnictwa opłata notarialna wynosi w przypadku pełnomocnictwa do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł.

 

W przypadku umowy majątkowej małżeńskiej, notariusz pobiera taksę w wysokości 400 zł.

 

Taksa za sporządzenie protokołu:

 • zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 750 zł.
 • walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1 100 zł.

 

Do podanych wyżej cen należy doliczyć 23% podatku VAT oraz koszty wypisów aktów notarialnych.

 

Opłaty sądowe są liczone osobno od wpisu do każdej księgi wieczystej i wynoszą:

 

 • 200 złotych od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (służebność, użytkowanie); – jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych;

 

 • 150 złotych od wniosku o: wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności; wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami; wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha; wpis praw osobistych i roszczeń; wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowania);

 

 • 60 złotych od wniosku o: założenie księgi wieczystej; połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości; odłączenie nieruchomości lub jej części; sprostowanie działu I-O; wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; dokonanie innych wpisów.

 

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

 

Kwoty należnych opłat sądowych a wpisy w księgach wieczystych określa ustawa z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

Przy większości dokonywanych czynności stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% wartości rynkowej przedmiotu umowy (np. w przypadku umów sprzedaży nieruchomości, spółdzielczych własnościowych praw do lokali, umów sprzedaży praw użytkowania wieczystego).

 

W przypadku umów sprzedaży praw obowiązek zapłaty podatku ciąży na kupujących.


Przy umowach zamiany obowiązek podatku ciąży solidarnie na stronach umowy.

 

Szczegółowe stawki podatku oraz podmioty obowiązane do jego zapłaty określa ustawa  z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

 

Podatek od spadków i darowizn

 

Zgodnie z treścią art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn  zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę – bez względu na wartość nabywanej rzeczy lub prawa.

 

W innych przypadkach kwota podatku zależeć będzie od grupy podatkowej, do której przynależą strony jak też od wartości rynkowej przedmiotu umowy.

 

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

 

 • do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

 

 • do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

 

 • do grupy III – innych nabywców.

 

Opodatkowaniu nie podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 

 • 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

 

 • 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

 

 • 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

 

Przy wartościach przewyższających wyżej opisane kwoty podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według przyjętych w ustawie skal.